ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ROMEDGEZOND/VEDAPULSE NEDERLAND

Artikel 1 – Toepasselijkheid

  1. Alle verkopen en leveringen van goederen door ROMEDGEZOND V.O.F./VEDAPULSE NERDERLAND (verder “ROMED/VEDA”), worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de koper.
  2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door ROMED/VEDA aan koper zijn gemeld.

Artikel 2 – Offertes

  1. Afwijkingen van ROMED/VEDA zijn vrijblijvend en onverbindend. 
  1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door ROMED/VEDA binnen vier weken na ontvangst van de ondertekende bestelling, dan wel- bij gebreke, van een schriftelijke aanvaarding- door uitvoering van de levering. 
  2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen van ROMED/VEDA gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van door ROMED/VEDA medegedeelde gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door ROMED/VEDA te verrichten wezenlijke andere prestatie. ROMED/VEDA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling 

  1. De overeengekomen prijzen gelden exclusief aflevering, voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van ROMED/VEDA. De wijze van verzending staat ter keuze van ROMED/VEDA. Verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking (bijvoorbeeld zeewaardige verpakking) komen voor rekening van de koper. Kosteloze verzending geschiedt enkel wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Betaling van rekeningen dient zonder enige korting of schuldvergelijking contant of per giro/bank plaats te vinden bij aflevering, tenzij door ROMED/VEDA anders schriftelijk wordt overeengekomen met de koper.
  3. Bij niet betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn (indien deze is overeengekomen) is de koper vanaf de vervaldatum – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
  4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die ROMED/VEDA met betrekking tot leveranties tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door de koper van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
  5. ROMED/VEDA is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, wel het stellen van zekerheid te verlangen, voordat zij met de koper een overeenkomst aangaat.

Artikel 4 – Leveringstermijn

  1. Indien een leveringstermijn is opgegeven geldt deze slechts als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.
  2. In geval van overmacht heeft ROMED/VEDA het recht om te hare keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

Artikel 5 – Risico

  1. De goederen zijn en reizen voor risico van koper af ROMED/VEDA Lelystad.
  2. ROMED/VEDA is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel – 6 Eigendomsvoorbehoud

  1. Tot aan de algehele voldoening van de door koper een ROMED/VEDA verschuldigde betalingen behoudt ROMED/VEDA zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het geen ROMED/VEDA krachtens de koopovereenkomst toekomt. Koper zal zolang geen algehele betaling van de geleverde goederen krachtens de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden de hem geleverde goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder Hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.
  2. ROMED/VEDA is gerechtigd haar eigendomsrechten op de goederen als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijden uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien ROMED/VEDA deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermee gepaard gaande kosten voor ROMED/VEDA. Voorts heeft ROMED/VEDA recht eventuele schade aan de goederen op koper te verhalen.

Artikel 7 –  Garantie

7.1      ROMED/VEDA garandeert dat door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigt.

7.2 In geval zich niettemin gebreken in de door ROMED/VEDA geleverde goederen voordoen zal ROMED/VEDA de betreffende gebreken herstellen of doen herstellen, dan wel een nieuw goed in de plaats van het gebrekkige goed leveren, geheel ter hare keuze.

  1. Reclames en/of klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering, dan wel zichtbare gebreken aan het goed moeten binnen acht dagen na levering per aangetekende schrijven aan ROMED/VEDA bekend worden gemaakt. Nadien heeft koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te ontvangen.

7.4     Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende een jaar na levering voor onzichtbare gebreken.

7.5     Goederen of onderdelen welke in gevolge van een reparatie worden vervangen, worden eigendom van ROMED/VEDA.

7.6     Noch de bepalingen in dit artikel noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door koper

          overgedragen aan een derde, of indien koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.     

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ROMED/VEDA in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ROMED/VEDA niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van ROMED/VEDA.

8.2      Koper vrijwaart ROMED/VEDA te dezer zake tegen alle aan spraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van ROMED/VEDA blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat ROMED/VEDA koper maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door ROMED/VEDA te uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht indien de offerten en/of bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht. 

9.2 Indien Nederlands recht van toepassing is zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

        Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

10.2  De koper van goederen van ROMED/VEDA in Lelystad geeft toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke ROMED/VEDA in de uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen voor eigen gebruik van ROMED/VEDA, doch ook voor gebruik in het concern waarvan ROMED/VEDA deel uitmaakt.

10.3    Gekochte Gentest-kits kunnen niet worde geretourneerd. 

10.4    ROMED/VEDA zijn niet verantwoordelijk voor de Gentest uitslagen nog voor de vertaling en gebruikte taal en teksten.